Twitter

#187 Twitter

10. října 2010 v 13:26 | posted by SekSonka
www.panik-musik.blog.cz
@ i had 6 or something.. good morning@mal som 6 alebo tak.. dobré ráno
A fresh shower for the soul! I really like it! RT @ Just played that and wanted to share it with you :-) Osviežujúca sprcha pre dušu! Milujem to! RT @ Práve som to hrala  chcel som to s tebou zdieľať :-)
wow: - beautiful!wow: - nádhera
RIP MTV Germany! Hello internet.RIP MTV Germany! Hello internet.
hey, nice draw! i like it RT @ i did it! :) just a little present for @ hope you like it ;)hey, pekná kresba RT @ ja som tospravila! malý darček pre @ dúfam, že sa vám pa´či :)
Hello, good morning everybody :) im not really ready for the new day, im freakin tired.Ahojte, dobré ráno všetci :) nie som pripravený na nový deň, som strašne unavený.
We are small.. on a small planet: - You just realize this, when you see those pics.Sme malí.. na malej planéte: - Uvedomíte si to, až keď vidíte takéto obrázky..
Firefly is one of the best sci-fi shows ive ever watched.. Freakin amazing :) and funny.. Whadup, lovely fellows?Firefly je jeden z najlepších sci-fi shows ktoré som kedy videl.. úžasné! :) a vtipné.. Tak čo, moji zlatí?
I love the fall and winter.. When its getting cold outside but so snugly inside.. but i miss my chimney :)Milujem jeseň a zimu.. Keď sa ochladzuje vonku ale je teplúčko vnútri.. ale chýba mi môj komín :)
Good morning world. Wish u all a nice long day and life :)Dobré ráno svet. Prajem vám krásny dlhý deň a život :)
yeaah! really cool! RT @ in love with this.. since years yeaah! naozaj cool! RT @ milujem to.. už tak dlho
Haha, so funny: Haha, tak vtipné:

www.panik-musik.blog.cz
How niiiice :-) Aké milé :-)
Good morning everyone - really early this morning, looks like I only need 7 hours of sleep to be awake :-) Off to cologneDobre ráno všetci - naozaj skoro toto ráno, vyzerá to že ptorebujem len 7 hodín aby som bol čulý :-) Odchádzam do Kolína
Search @ Youtube "Destruktiv Schneewittchen" :-)Hĺadám @ Youtube "Destruktiv Schneewittchen" :-)
Saying "It's not really possible to play (good) rock m… - No, I just wrote this answer already in german (formsp… Hovorím "Nie je možné hrať (dobrú) rockovú hudbu.. - Nie, Práve som na to odpovedal po nemecky (fomrsp..)
Ahhh, morning :-) ill go running now, and see what I can do, concerning a new Panik Song :-) fly by in my formspring, time to time :-)Ahh, dobré ráno :-) teraz pôjdem behať, a potom uvidíme, čo sa dá spáchať ohľadne nových panik songov :-) checknite môj formspirng sem tam :-)
Just played that and wanted to share it with you :-) Práve som to hral a chcem som to s vami zdieľať :-)
On my way to cologne - xfactor.Na ceste do Kolína - xfactor.
my favorite track on the new itunes album "version" is "think.." :-)moja najobľúbenejšia pieseň na mojom novom album "version" je "think".. :-)
New Album available on iTunes :-) "Lauden Bonk - Version"Nový album teraz  na iTunes :-) "Lauden Bonk - Version"
in love with this.. since years milujem to.. už roky
Working, and food.. :-) Práva a jedlo.. :-)

David's Twitter Pics

23. září 2010 v 18:35 | posted by SekSonka

#186 Twitter

23. září 2010 v 18:31 | posted by SekSonka
www.panik-musik.blog.cz
Woow, so many wishes! Thank you all, thank you for the love, for the support and yep everything :) goodn8
Wow, tak veľa prianí! Ďakujem vám za všetku vašu lásku a podporu a to všetko :) dobrú noc!
Wad up? More than 100 000 germans against nuclear energy! Im proud! http://twitpic.com/2pokke
Čo sa deje? Viac ako 100000 nemcov proti jadrovej energii! Som hrdý! http://twitpic.com/2pokke
@laudenbonk good moorning mr. bonk! :) good morning fellows! Good morning world! Lets have a nice inspiring day, im ready :)
@laudenbonk dobré ráno mr. bonk! :) dobré ráno všetci! Dobré ráno svet! Poďme mať pekný, inšpirujúci deň, som ready :)
On saturday im @ the berlin mainstation! Who will join me? :)
V sobotu budem na Berlínskej hlavnej stanici! Kto sa ku mne pridá? :)
Thanks for all your love on facebook. Just answered some mails.
Vďaka za všetku vašu lásku na facebooku. Práve som odpovedal na pár mailov.
Hey my german fellows, please help and sign: http://www.verwerten-statt-verbrennen.de/ - its a good thing! thanks and good night! :)
Moji nemeckí priatelia, prosím pomôžte a podpíšte: http://www.verwerten-statt-verbrennen.de/ - je to pre dobrú vec! vďaka!
By the way, i hope today was the last day of my illness.. Feeling better!
Mimochodom, dúfam, že dnes bol posledný deň mojej choroby.. už sa cítim lepšie!
A must see: wwfblogs.org/climate/conten… - good night! see ya tomorrow!
Musíte vidieť: wwfblogs.org/climate/conten… - dobrú noc, vidíme sa zajtra


www.panik-musik.blog.cz

Timo ist jetzt ein alter sack.
Timo je už starý chlap.
Und täglich grüßt das murmeltier :-D http://moby.to/c7nvzg
A denne zdravíme svišťa (?) :-D http://moby.to/c7nvzg
Guten moooooorgeeeen :-) http://moby.to/v6zkak
Dobré ráááááánoooo :-) http://moby.to/v6zkak
Juhuuu, morgen geht's wieder ab nach Köln :-)
Juhuuu, zajtra idem zase do Kolína :-)
Asking a person what god is, is similar to asking a fish to explain the water, in which the fish swims.
Opýtať sa niekoho, čo je to Boh, je rovnaké ako opýtať sa ryby, čo je to voda, v ktorej pláve.
Ciao köln :-) http://moby.to/a7e8fi
Ciao Kolín :-) http://moby.to/a7e8fi

#185 Twitter

13. září 2010 v 19:34 | posted by SekSonka
www.panik-musik.blog.cz

How pervert is Lady Gaga? A meat dress?? Holy shit, how fucked up is this world were living in? Its a shame..
Ako perverzná je Lady Gaga? Mäsový kostým? Do riti, ako strašne je po**baný tento svet, v ktorom žijeme? Je to hanba..
..cause im broken! http://tiny.cc/ubwt1
..pretože som na dne! http://tiny.cc/ubwt1
So funny!! haha.. http://tiny.cc/3q3wh
Vtipné!! haha.. http://tiny.cc/3q3wh
@giovsa haha :) what a picture, i really did this face? -shortly im getting better.. but im tired. Good Night!
@giovsa haha :) aká dobrá fotka, naozaj som niekdy spravil taký ksicht? - pomaly sa cítim lepšie, ale som unavený. Dobrú noc!
Im a bit ill! Chabuja
Som trochu chorý!! Chabuja
For the lucky germans: http://tiny.cc/4g3xk
Pre šťastných nemcov: http://tiny.cc/4g3xk
@laudenbonk We hate Nestle!! :) im at my family. nice to be back home again. the weekend was legen...
@laudenbonk Nenávidíme Nestle!! :) Som s mojou rodinou. je to fajn byť znova doma.. víkend bol legendárny..
@laudenbonk Ariel the Water**** :)
@laudenbonk Ariel, morská **** :)
The present CO2 concentration is the highest during the last 650,000 years and probably during the last 20million years http://bit.ly/aHwSYj
Množstvo C02 v ovzduší je najvyššie za posledných 650,000 rokov a pravedpodobne aj za posledných 20 miliónov http://bit.ly/aHwSYj

www.panik-musik.blog.cz
Uuuuund ab gehts ins Xfactor studio. Auf dem weg...
Aaaa začína sa s Xfactor štúdiom. Na ceste...
Sunrise - über den Dächern Neumünsters :-p http://moby.to/ax4v95
Východ slnka - nad strechami Neumunsteru :-p http://moby.to/ax4v95
btw.. my all time favorite PANIK songs was always, and will always be Neustart.
btw.. moja vždy najoblúbenejšia PANIK song vdžy bola aj bude Neustart.
one of my new favorite pieces of music :-) http://www.youtube.com/watch?v=ZPt-5FS4QfE
jedno z mojich najobľúbenejšich nových piesní: http://www.youtube.com/watch?v=ZPt-5FS4QfE
Writing new songs :-) http://moby.to/28crcn
Písanie nových songov :-) http://moby.to/28crcn
Zu Haaaaaause! Endlich :-) ab nächsten Montag bin ich regelmäßig in Köln, zum Xfactor recorden :-D
Domaaaaa! Konečne :-) Od ďalšiho pondelka budem pravidelne v Kolíne, nrahávať Xfactor :-D
@panikmusik ..DARY!!! Alles klar bei Dir da drüben, Timo? :-)
@panikmusik ..DARY!!! Všetko ide u teba v pohode, Timo? :-)

#184 Twitter

2. září 2010 v 15:11 | posted by SekSonka
www.panik-musik.blog.cz

Had a really nice chat on kyte.tv/panik. Ive learned that my real name is Timoteo Brillodesol (besous to the spanish ones out there ;) gn8
Mal som naozaj pekný chat na kyte.tv/panik. Zistil som, že moje naozajstné meno je Timoteo Brillodesol (okrem tých ďalších španielských) dobrú noc
Im @ kyte.tv/panik ! Who else?
Som @ kyte.tv/panik ! Kto ešte?
Answered some fanmails on facebook..
Odpovedal som na nejaké emaily od fans na facebooku...
New asia-viet-restaurant in my hood is gooood :)
Nová azíj-vietnamsko-reštaurácia v mojom susedstve je dobrááá :)

www.panik-musik.blog.cz
Releasing on 11-Oct-2010 14 of my piano songs @ iTunes i recorded for you.
11. Októbra 2010 zverejním na iTunes mojich 14 klavírnych skladieb, ktoré som pre vás nahral.
The new nullviernull studio http://moby.to/jpxdkv
Nové nullviernull  štúdio:  http://moby.to/jpxdkv
Recording joja wendt in http://moby.to/mspaed
Nahrávanie Joja Wendt v http://moby.to/mspaed
Starting to work @ nullviernull productions studio in HH today :-) producing Joja Wendt.
Začínam pracovať v nullviernull productions štúdiu v HH dnes :-) produkujem Joja Wendt.

#183 Twitter

28. srpna 2010 v 22:45 | posted by SekSonka
www.panik-musik.blog.cz
What a rainy day :) thx to all supporters out there! hope you have fun ;)
Aký daždivý deň :) ďakujem všetkým, čo nás podporujú, dúfam, že ste sa zabávali! ;)
What the..?!? Watch the slideshow, unbelievable: http://bit.ly/cy17Ix

Čo do.. ?!? Pozrite si túto slideshow, neuveriteľné: : http://bit.ly/cy17Ix
Guess whos back, back again? Couldnt sleep, cause a friend - phoned me again! (@laudenbonk by the way :))
Hádajte, kto je zase späť? Nemohol som spať, pretože mi znova volal kamarát (@laudenbonk mimo chodom :))
Didnt slept for 24 hours.. hell yeah, my eyes are burning..
Nespal som už 24 hodín.. do kelu, moje oči naozaj horia..
@laudenbonk put put! :) - important fact of the day: i love the harmonica song of "Free Willy" - but i cant find it on the internet.. :(
@laudenbonk vlož vlož! :) - dôležitý fakt dňa: milujem harmonikový song "Free Willy" - ale nemôžem ho na nete nájsť.. :(
cut. cut. cut. good night.. !
strihám. strihám. strihám. dobrú noc..!
"Babyyy, dont forget to catch me!" - So cool song.. love the Bandits and Jasmin :)
"Babyyy, dont forget to catch me!" - Tak cool psenička.. milujem the Bandits a Jasmin :)www.panik-musik.blog.cz
Have fun @ panikday!! :-D
Have fun @ panikday!! :-D
Saw the Pics of the DA-Release party of myself and am shocked :-D Well, for everyone to know, in there it was at least 45 degrees!
Videl som fotky z DA-Release party a som v šoku :-D Len aby ste všetci vedeli, tam vnútri bolo asi 45 stupňov!!
Cant sleep.. rrrr :-)
Nemôžem spať.. rrr :-)

#182 Twitter

19. srpna 2010 v 18:37 | posted by SekSonka
www.panik-musik.blog.cz

After answering some fanqeustions ill go to bed! Good night tweople. See u
Po tom ako odpoviem na pár fan otázok pôjdem do postele! Dobrú noc tweople. See u
There is no timeline in our life. The only reality were livin in is: now - the present. No past, no future, just the present. True story :)
V mojom živote nie je žiadna timeline. Jediná realita v ktoreje žijeme je: teraz - súčasnosť. Žiadna minulosť, budúcnosť, len súčanosť. True story :)
Im reading mails on fb and wow, sometimes i forget how many of you feeling the same way as i do: Dont give up, create the world of tomorrow
Čítam si emaily na facebooku a wow, zabudol som koľko z vás sa cíti podobne ako ja: Nevzdávajte sa, vytvorme svet zajtrajška!
Im awesome :) in a good way.. I love me. okay, too much. There is so much awesomness, if i were i girl, i wouldnt resist. good morning world
Som skvelý :) V dobrom slova zmysle.. Milujem sa. Okay, to bolo príliš. Ale som tak dokonalý, že keby som bol dievčaťa, neodolal by som. Dobré ráno svet
Finished the book "Conversations with god" (weird title,but it has great things in it) by Neale Donald Walsch. Now starting with part two :)
Práve som dočítal knihu "Conversations with God" (divný názov, ale sú v nej dobré veci) od Neala Donlada Walscha. Teraz idem na 2. časť! :)
irst online "Webmob": http://tiny.cc/w4udp - (Yes my hair is short :))
Prvý online  "Webmob": http://tiny.cc/w4udp - (Áno moje vlasy sú krátke :))
"How i met your mother" will return on the 20th September :) how cool is this?
"How I met your mother" tu bude zas 20. Septembra :) to je cool, nie?
On the way to the gym.. listen to the bourne maintitles and thinking about icecream and hats. and fuck it.. who cares :)
Na ceste do fitka.. počúvam borune maintitles a myslím na zmrzlinu a čapice.. fuck it.. koho to zaujíma.
So, maybe i should go to bed and think about important stuff again :) -- good morning, good night, good life :)
Takže, tuším že by som mal ísť do postele a myslieť na dôležité veci :)-- dobré ráno, dobrú noc, dobrú život :)
kidding. if someones happy witOn the way to the gym.. listen to the bourne maintitles and thinking about icecream and hats. and fuck it.. who cares :) via weppy, hehe :)
len srandujem. keď je niekto šťastný, keď má na sebe čapicu, nič nehovorím :) každý má vlastný svet, takže keď ste happy, hehe :)
After a long day: good night. (for all who didnt know: all the hip "i wear a hat + 80´s sunglasses"-people who are living in berlin suck! ;)
Po dlhom dni: dobrú noc. (pre všetkých ktorí nevedeli: všetko to "mám na sebe čapicu + 80's slnečné okuliare" - ľudia, ktorí žijú v Berlíne sú na nič! ;)
Its all about love.. love to the music.. love to the art.. love is everything.. sounds crap and gay.. but its a fact! l.o.v.e :) good night
Všetko je o láske.. láska k hudbe.. láska k umeniu.. láska je všetko.. znie to debilne a teplo.. ale je to proste tak! l.á.s.k.a :) dobrú noc


www.panik-musik.blog.cz
Home, sweet home... :-) Ort: http://j.mp/cUf5wsHome, sweet home... :-) Ort: http://j.mp/cUf5ws
I love this landscape!!! http://moby.to/1e1egz
Milujem túto krajinu!!! http://moby.to/1e1egz

#181 Twitter

12. srpna 2010 v 20:51 | posted by SekSonka
www.panik-musik.blog.cz

Back home.. Shot for the campaign "Save the planet" some moderation and interview stuff.. I think you will see it next monday..
Späť doma.. Natáčal som pre kampaň "Save the planet" nejaké interview a tak.. Myslím, že to uvidíte nabudúci pondelok..
Tomorrow i will shoot some stuff at the alexanderplatz.. will be fun.. good night
Zajtra natočím pár záberov na Alexanderplatz.. bude to zábava.. dobrú noc
@laudenbonk: Der Löwe verlässt ja relativ spät den Fuchsbau! :)
@laudenbonk: Lev opúšťa relatívne neskoro Líčšiu stavbu :)
no words: http://tiny.cc/lr47c ,genius! :)
nemám slov: http://tiny.cc/lr47c ,geniálne! :)
Wow.. Listen to the Earth Song.. Greatest artist and entertainer of all time! wow..
Wow.. Vypočujte si Earth Song.. Najlepší umelec a zabávač všetkých čias! wow..
We are creators! So, start and create your life!
My sme tvorcovia Tak začnime tvoriť náš život!

www.panik-musik.blog.cz
Please Vote for IM A MESS http://www.campuscharts.de/campuscharts
Please Vote for IM A MESS http://www.campuscharts.de/campuscharts
Puh, ist das früh.. Ab ins Studio, letzter Arbeitstag vor einer freien Woche :-)
Puh, je ale skoro.. A poĎme do štúdia, posledný pracovný deň pred voľným týžd§om :-)
Arghhhh, its still raining!!!
Arghhh, stále prší!!!
Off to go running
Idem behať
Günther Jauch ich hab sie gern!Ich schaue jeden Abend ihretwegen fern-Günther Jauch ich schaue fern!Und hab sie jeden Abend ihretwegen gern!
Gunther Jauch mám ju rád! Pozerám ju každý večer v telke -Gunther Jauch pozerám telku! A každý večer ju mám rád!
@officialDA - okay, so if i got you right, you did things on this album, you've really "never done before" :-D :-D :-D
@officialDA - okay, takže ak som dobre rozumel, tak na tomto albume sú naozaj veci, ktoré "si predtým nikdy nerobil" :-D :-D :-D

#180 Twitter

5. srpna 2010 v 21:02 | posted by SekSonka
www.panik-musik.blog.cz

so, beat it, just beat it! UUh!
so, beat it, just beat it! UUh!
I LOVE Müsli.Im an official Müsli supporter.If i must decide,i would never eat something else again.Müsli for president. -T. M. Sonnenschein
MILUJEM Müsli. Som oficiálny podporovateľ Müsli. Keby som sa mal rozhodnúť, jedol by som celý život len Müsli. Müsli prezidentom-T. M. Sonnenschein

www.panik-musik.blog.cz
via web
via web
mixing Punkistan today and tomorrow.. :-)
mixujem Punkistan dnes a zajtra... :-)
I will mix @officialDA live on their Release Party 21.08 :-)
Budem mixovať @officialDA naživo na ich Releaseparty 21.08 :-)
Ha, meine Katze hört zu, wenn ich Klavier spiel - das ist ihr Standard Platz :-) http://moby.to/jev1u4
Ha, moja mačka ma počúva, keď hrám na klavíri - toto je jej štandardné miesto :-) http://moby.to/jev1u4
I WANT THIS BAG http://twitpic.com/2b2sfi
Chcem takú tašku http://twitpic.com/2b2sfi

#179 Twitter

2. srpna 2010 v 18:23 | posted by SekSonka
Prepáčte, že som dlšhie nepridala twitter updates, ale bola som väčšinou času odcestovaná, ale teraz tu pár týždňov ostanem, takže zase by sa to tu malo rozbehnúť :)
Sorry for not posting twitter updates for longer time, but we' ve been gone a lot. But now I'm gonna be here for a few days so, it should be all good again :)

www.panik-musik.blog.cz

After a whole day of work, what should i do? just go to bed?
Po dni plnom práce, čo by som mal robiť? Len tak ísť do postele?
To cut scenes of David, when he is singing, is a cool feeling again..
Srihať scény, kde David spieva, je dobrý pocit znovu..
Directed, filmed and cut by me: Destination Anywheres musicvideo "How you feel" Check it: http://www.youtube.com/watch?v=liSHyRMPSuc
Režírované, natáčané a stirhané mnou: Destination Anywhere videoklip "How you feel" Pozrite si to: http://www.youtube.com/watch?v=liSHyRMPSuc
Inception, babyyy!!! - Manchmal ist loslassen nicht so einfach.. (Movie you must see)
Inception, babyyy!!! - Niekedy nie je jednoduché nechať ísť (film, ktorý musíte vidieť)
please, if you add me on facebook, turn your captcha off.. thx
prosím, keď si ma prídate na facebook, vypnite si svoje captcha.. thx


www.panik-musik.blog.cz

Haha, for me it looks like, me and timo didnt change :-D RT @Paaaniiik @laudenbonk evolution Panik http://twitpic.com/2awl7g
Haha, vyzerá to, že ja s Timom sme sa vôbec nezmenili :-D RT @Paaaniiik @laudenbonk Panik evolúcia http://twitpic.com/2awl7g
Mastering the band with the glorious name Die Flutschfingers :-D
Masterujem pre skupinu s úžasným menom Die Flutschfingers :-D
http://tiny.cc/fni3q Jam Session with Mark Forster Feb 2010
http://tiny.cc/fni3q Jam Session s Markom Forsterom Feb 2010
Denke nach über den Satz "Erinnerungen sind für Menschen, die keine Perspektive haben."
Rozmýšľam nad vetou "Spomienky sú pre ľudí, ktorí nemajú žiadnu perspektívu"
haha, look at http://mikeshinoda.com/ the video at 4:45, there i am :-D
haha, pozrite sa na http://mikeshinoda.com/ video, 4:45 tam som ja :-D
Timo just said "Sometimes, you have to go back to 0, to reach 180!"
Timo práve povedal "Niekedy musíš ísť na 0, aby si dosiahol 180!"
Up to all Requests I'm uploading my The Catalyst Remix to my myspace profile www.myspace.com/laudenbonk
Kvôli všetkým tým žiadostiam,upladujem môj The Catalyst remix na môj myspace profil www.myspace.com/laudenbonk
Ya, the link I posted is not working, because the server seems to be down. Whatever :-D
Áno, link ktorý som postoval nefunguje, pretože server asi spadol. No a čo :-D
Pre Order "PARTY, LOVE & TRAGEDY" here: http://tiny.cc/sq66i
Predobjednajte si "PARTY, LOVE & TRAGEDY" tu: http://tiny.cc/sq66i
Destination Anywhere VIDEO (Directed by Timo & Produced by myself) http://www.youtube.com/watch?v=liSHyRMPSuc&feature=player_embedded#!
Destination Anywhere VIDEO (Directed by Timo & Produced by myself) http://www.youtube.com/watch?v=liSHyRMPSuc&feature=player_embedded#!

Davids twitter pics

25. července 2010 v 14:51 | posted by Negi
panik-musik.blog.cz

Ort: http://j.mp/az5HFU Můj dům pro příštích pár dní :-D není to nádherné? :-) 
Ort: http://j.mp/az5HFU My house for the next few days :-D isnt that beautiful? :-) 

Uh, miluju to tady :-)
Uh, I love it here :-)

panik-musik.blog.cz

Tady vám připomenu obrázek s prosince 09 :-D 
Here to remind you the pic from december 09 :-D 

panik-musik.blog.cz
Na letišti, letání na Lyon - a tak prázdné jako to bylo v prosinci :-D 
At the airport, flying to Lyon - and its as empty as it was in december :-D 

#179 Twitter

25. července 2010 v 14:32 | posted by Negi

panik-musik.blog.cz
Koukněte se na Davidův LP remix.. poslední den..
Check Davids LP Remix.. Last day..

Pěkná fan kresba mě a mé kamery - přeskočte nějaké fotky a uvidíte originál :) http://twitpic.com/27x0ki
Nice fan drawing of me and my cam - skip some pics and you will see the original :) http://twitpic.com/27x0ki

Chat se mnou na kyte.tv/panik pro příštích 20 minut .. vidíme se tam..
Chat with me on kyte.tv/panik for the next 20 minutes.. See u there..

Studiovideo na kyte.tv/panik or myspace.com/panikmusik - Zkontrolujte to!..
Studiovideo on kyte.tv/panik or myspace.com/panikmusik - Check it!..

@laudenbonk ano máme to.. :)
@laudenbonk yes we get it.. :)

Auto je rozbité.. na dálnici.. čekáme s Davidem na pomoc! :)
Car is broken! ..on the autobahn.. Waiting with David for help! :)

Ulice Denziger v Berlíně je moc dlouhá!
The Danziger street in Berlin is very long!

Jop noc! Příští týdne bude zajímavý.. mír
Jot Night! Next week will be interesting.. peaz aut

Odpověděl jsem na fan-otázky na panik-timo.de .. Ale zdá, že jsou tam jen některé..Myslím, že jich tam bude víc v budoucnu, tak sep odívejte..
I answered fan-questions on panik-timo.de .. But it seems like there are just some.. I think there will be more in the future, so check it..

David udělal remix pro Linkin Park "The Catalyst" - Prosím hlasujte: http://www.indabamusic.com/submissions/show/22962 (myspace.com/laudenbonk)
David did a Remix for Linkin Parks "The Catalyst" - Please vote: http://www.indabamusic.com/submissions/show/22962 (myspace.com/laudenbonk)

Žádné mraky, jenom modrá! Miluji letní čas.. :) btw. David a já pracujeme..
No clouds, just blue! I love the summer time.. :) btw. David and i working..

#178 Twitter

16. července 2010 v 15:58 | posted by SekSonka
panik-musik.blog.cz
In the c4 studio at @laudenbonk's place, with @laudenbonk.

V c4 štúdiu u @laudenbonka, s @laudenbonk.
Psssssst!

Pšššššt!
Night, knights!

Dobrú, rytieri!
It hurts because of the sun! :) it doesnt hurt, because im a fresh, cool, sunny boy fag! :)

Bolí kvôli slnku! :) nebolí, pretože som fresh, cool, sunny boy fag! :)
Weiß seit gestern, dass man sich heut zu tage den Bauch rasiert! My skin still hurts! :(

Od včera viem, že si začnem holiť brucho! Moja koža ma stále bolí! :(

panik-musik.blog.cz

Singers practicing lyrics :-) http://moby.to/h7ofmq

Speváčky si cvičia texty :-) http://moby.to/h7ofmq

#177 Twitter

12. července 2010 v 10:58 | posted by SekSonka
panik-musik.blog.cz
Over and out.. Next time 2014! Besous.

Koniec a von.. Nabudúce v 2014!
Watching fightclub..

Pozerám fightclub..
Oranje go! :)

Oranžový do toho!
I love it. Dramatic rain at the endgame :)

Je to super. Dramatický dážď na konečnej hre :)

Watching football in dansk. Interesting.

Pozerám futbal v Dansk. Zaujímavé.
Today i finished the Destination Anywhere video! keep your eyes open, and check my new profile-pic ;)

Dnes som dokončil Destination Anywhere video! Nechajte oči otvorené, a checkujte moju novú profilovú fotku ;)

panik-musik.blog.cz
Jjjaaaaa!!! The octupus was riiiight :-D

Ááááno!!! Chobotnica mala pravduu :-D
Go Spain Goooo!!

Do toho Španielsko do tohoo!
Im studio :-) http://moby.to/5ce0yo

V štúdiu :-) http://moby.to/5ce0yo
Finally made it to play Jeux D'eau :-D www.myspace.com/laudenbonk

Konečne som zahral Jeux D'eau :-D www.myspace.com/laudenbonk

Timo's twitter pic

11. července 2010 v 20:28 | posted by SekSonka
www.panik-musik.blog.cz

#176 Twitter

9. července 2010 v 9:27 | posted by SekSonka
panik-musik.blog.cz

Its gettin hot in here..
Je tu teplejšie a teplejšie..
Listen to the first time to the new songs of B.O.B. = iLike :) "Ill be in the sky!"
Prvý krát som si vypočul nové pesničky od B.O.B = iLike :) "Ill be in the sky!"
Besitos to Spain ;)
Besitos Španielsku ;)
Mh..
Mh..
Yes, the @officialDA musicvideo is nearly done.. Just a few more effects.. But ill do it not now, its 4am in the morning.. so, gn8 everybody
Áno, @officialDA video klip je skoro hotový.. Len pár ďalších efektov.. Ale nebudem to robiť teraz, sú 4 hodiny ráno.. takže, dobrú noc všetkým
Oranje boven! :) haha
Oranje boven! :) haha
What a beautiful morning! :) http://twitpic.com/22u6ye
Aké krásne ráno! :) http://twitpic.com/22u6ye
Life goes on, what ever happened to you. There is a sunrise every morning.you cant stop it.you cant change it.so make the best of a bad job.
Život ide ďalej, nezáleží na tom, čo sa stalo. Každé ráno je východ slnka. Nemôžete to zastaviť. Nemôžete to zmeniť. Takže srpavte najlepšie z najhoršieho.
A day full of video-shoots and studio time is waiting for me.. Lets begin..
Deň plný video-shootov a času v štúdiu na mňa čaká.. Tak začnime..
I love summer! :) pro summer!
Milujem leto! :) Pro-leto!
Music of @officialDA is like therapy. Everytime im down, im listen to the songs and im feeling better. Everything happens for a reason, mh?
Hudba @officialDA je ako terapia. Vždy keď som dole, vypočujem si ich songy a hneď sa cítim lepšie. Všetko sa deje kvôli niečomu, hm?
Somebody stole my wallet.. great..
Niekto mi urkadol peňaženku.. super..
Unbelievable!!!! Wow, we have a great team
Neuveriteľné!!! Wow, máme úžasný tím! :)
Slowly feeling better! Thanks to everybody who cared about me..
Pomaly sa začínam cítiť lepšie! Ďakujem všetkým, kto sa o mňa zaujímali..

panik-musik.blog.cz
how ever, viva löw :-D
no a čo, nech žije löw :-D

#175 Twitter

1. července 2010 v 20:56 | posted by SekSonka
panik-musik.blog.cz

doctor told me: no food, just water.. feeling like shit.
doktor mi nakázal: žiadne jedlo, len voda.. cítim sa mizerne.
Im ill.. Im not feeling very well :(
som chorý.. necítim sa veľmiu dobre :(
I cut my brain off :) hehe.. but now its too late to continue.. see you tomorrow.. päice :)
Vypínam svoj mozog :) hehe.. už je príliš neskoro na pokračovanie.. vidíme sa zajtra.. peace :)
New Video on: kyte.tv/panik or myspace.com/panikmusik !
Nové Video na: kyte.tv/panik alebo myspace.com/panikmusik !
Domino day :) or Tetris.. http://twitpic.com/20xhf8
Domino deň :) alebo Tetris.. http://twitpic.com/20xhf8
Im so fucking happy right now!!!!!! :D wow, in a long time i havent such a great feeling :) yucheeyy.. going to gym now. "dont w, be happy"
Som tak strašne šťastnýýýý!!! :D wow, už dlho som sa necítil tak dobre :) juchúúú.. teraz idem do fitka. "don't worry, be happy"
You will see the result veeery soon.. maybe next week :) promise..
Uvidíte výsledok uuuž čoskoro.. možno nabudúci týždeň :) sľubujem..
wow, im flashed.. i am super duper :) okay, sounds a lil bit cocky, but im happy about the footage from the destination anywhere shoot!
wow,som očarený..som super duper :) okay, znie to trochu namyslene, ale som nadšený projekciou destination anywhere shootu!
Life is strange, but exciting.. even the bad things! Im thankful for the bad feelings i have. Because they show me, who i am.
Život je zvláštny, ale vzrušujúci.. dokonca aj tie zlé veci! Som rád za zlé pocity, ktoré mám. Pretože tie mi ukazujú, kto som.
Im here without you, babe.
Som tu bez teba, zlato.
Alter Latz! :)
Alter Latz! :)
Germany - England, crazy :)
Nemecko - Anglicko, šialené :)
Sorry guys :)
Sorry ľudia :)

panik-musik.blog.cz
@panikmusik but youre still with me in my dreams :-p
@panikmusik ale ty si stále so mnou v mojich snoch :-p
Aaaawwww.... Cat baby of my piano teacher http://moby.to/knz4p8
Aaaawwww.... Mačiatko mojej klavírnej učiteľky http://moby.to/knz4p8
Im so curious about Mexico tonight :-D
som veľmi zvedavý na Mexico dnes :-D
GREAT GAME!!!!! Yeah yeah yeah yeah yeeeeaaahhhh!!!
SUPER HRAA!!! áno áno áno áno ááááááno!!!!


#174 Twitter

27. června 2010 v 9:19 | posted by SekSonka
Kliknite si na "celý článek", dlho som sem nepridávala twitter a tka je toho teraz naozaj veľa.
Please, click on "Celý článek" in the bottom right corner, I haven't posted tweets for a long time, so there is a lot of it now.
panik-musik.blog.cz

After a long nice evening: finally good night :) see you tomorrow..
Po dlhom peknom večeri: konečne dobrú noc :) vidíme sa zajtra..
Done! Need shower! Now!
Hotovo! Potrebujem sprchu! Teraz!
Pekný herec! :) http://twitpic.com/204mpg
Directing a musicvideo for Destination Anywhere. Its so f*cking hot! :)
Režírujem klip pre Destination Anywhere. Je tu tak sk**vené teplo!:)
Good night, its a dream down here :) see ya tomorrow, after i shoot my food in the forest next to me.. (vegi-duck for sure :)
Dobrú noc, je to sen tu dole :) vidíme sa zajtra, po tom čo si zastrelím jedlo v lese vedľa mňa.. (vegi-kačku samozrejme :)

#173 Twitter

17. června 2010 v 16:06 | posted by SekSonka
panik-musik.blog.cz

Me and indian mango :) http://twitpic.com/1xby15

Ja a indické mango :) http://twitpic.com/1xby15
Sun + Magnum Ice + Park + Friends! :)

Slniečko + Magnum Ice + Park + Kamaráti! :)
Yes, i wrote a new Blog on myspace.com/paniktimo. "Also wo?" Check it..

Áno, napísal som nový blog na myspace.com/paniktimo. "Takž kde?" Chec it..
I will answer fanquestions on panik-timo.de every month. So check it out and ask. Timo (more infos on panik-timo.de)

Každý mesiac budem odpovedať na fan otázky na panik-timo.de. Takže to checkujte a pýtajte sa. Timo (viac info na panik-timo.de)
I cut the whole night some video footage.. was a lot of fun, but now the birds starting to sing my good night song, hehe. (hello sunrise :)

Celú noc som strihal ukážky jedného videa.. bola to sranda, ale teraz vtáky začínajú spievať moju uspávanku, hehe (ahoj východ slnka :)
if you enjoy your job, youre happy.. in this moment im happy :)

ak máte radi svoju prácu, ste šťastní.. v tomto mometne som šťastný :)
Its a beautul morning! One of these, where you think everything could happen :)

Je krásne ráno! jedno z tých, keď máte pocit, že sa môže stať čokoľvek :)
Schlaaaaand :)

Schlaaaaand :)
So i grab my bags and go! I leave this city.. And life goes on :) doesnt matter what happened yesterday!

Tak schytím svoje tašky a idem! Opustím toto mesto.. a život ide ďalej :) Nezáleží na tom čo sa stalo včera!
New Kyte-Video on: panik-musik.de or myspace.com/panikmusik (Thats what im talking about)

Nové Kyte-Video na: panik-musik.de alebo myspace.com/panikmusik (Thats what im talking about)
I love the nature in my old hometown.

Milujem prírodu v mojom starom rodnom meste.

panik-musik.blog.cz

Thats how a good mixsession looks like :-)

Takto vyzerá dobrá mixsession :-)
70€ for Linkin Park ticket??? Are you nuts? Thats my reason not to go!

70€ za Linkin Park lístok??? Ste šialení? To je dôvod prečo neísť!
Schlaaaaaaaand!!!!!

Schlaaaaaaaand!!!!!
New kyte video on panik-musik.de

Nové kyte video na panik-musik.de


Timo's twitter pic #3

17. června 2010 v 15:53 | posted by SekSonka
www.panik-musik.blog.cz
 
 

Reklama